Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o upadłość konsumencką?

Pierwszym krokiem w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest złożenie wniosku w odpowiednim sądzie. Wiosek taki powinien zawierać załączniki w formie dokumentów, z których będą wynikać istotnie informacje w sprawie.

1. Wniosek

Przede wszystkim niezbędny będzie sam wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, którego wzór znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, tj. https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-konsumenci-od-24-marca-2020 .
Znajdziemy tam również Praktyczny Poradnik Dłużnika, który pozwoli nam jeszcze szerzej poznać tematykę upadłości konsumenckiej i układu konsumenckiego.

Wniosek składa się z 17 części. Na początku należy oznaczyć sąd, do którego jest on kierowany. Następnie należy podać dane osobowe, miejsce zamieszkania i adres do doręczeń. W kolejnych częściach jest możliwość podania danych przedstawiciela ustawowego, jeśli dłużnik przez takiego działa, a także dane ewentualnego pełnomocnika. Kolejno należy zaznaczyć, że dłużnik wnosi o ogłoszenie upadłości i określić, czy wyrażamy zgodę na udział w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli – wiąże się to z koniecznością wpłacenia zaliczki na wydatki w postępowaniu w wysokości przeciętnego (średniego) miesięcznego wynagrodzenia. Dalej należy wskazać m.in.:

 • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną, tj. jego składniki i konkretne należności;
 • spis wierzycieli i wierzytelności spornych;
 • informacje o osiągniętych przychodach przez ostatnie 6 miesięcy;
 • informacje o kosztach poniesionych na utrzymanie dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu;
 • informacje o dokonanych czynnościach prawnych przez ostatnie 12 miesięcy, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach, ruchomości, wierzytelności i inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł;
 • uzasadnienie wniosku i dowody potwierdzające okoliczności w nim wskazane;
 • załączniki;
 • oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku;
 • numer telefonu;
 • data oraz podpis.

2. Dokumenty

Do wniosku warto również załączyć dokumenty potwierdzające nasz stan majątkowy. Dobrze również wykazać, że powstanie zadłużenia nie było skutkiem naszej winy, co wpłynie na bardziej korzystne ostateczne warunki upadłości.
Przykładowe dokumenty, które można dołączyć do wniosku o ogłoszenie upadłości:

 • akty własności, umowy darowizny, poświadczenia dziedziczenia;
 • umowy pożyczki, wezwania do zapłaty, czy korespondencja mailowa dotycząca zadłużenia;
 • historia choroby dłużnika lub osób najbliższych;
 • dokumenty potwierdzające orzeczony stopień niepełnosprawności;
 • wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn zależnych od pracodawcy;
 • zaświadczenia ze szkół nt. dzieci;
 • dokumenty potwierdzające zaistnienie wypadku (np. przy pracy) lub zdarzenia losowego/niezależnego od dłużnika, które przyczyniło się do powstania zadłużenia.

Przygotowanie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz ze wszystkimi istotnymi dokumentami pomoże znacznie sprawniej przejść przez procedurę upadłości konsumenckiej oraz przyspieszy postępowanie.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką oraz do odwiedzenia jej siedziby w Radomiu przy ul. Parkowej 2a lok. 20. Nasi prawnicy postarają się rzeczowo i merytorycznie pomóc oraz doradzić.